เกี่ยวกับ King Pork

เกี่ยวกับ King Pork

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องจักรอย่างครบวงจร

เราชำนาญการผลิตและแปรรูปมากกว่า 32 ปี

การันตีราคาถูกที่สุดในตลาด

บริษัท เคพี ฟู๊ด โปรดักท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารต่างๆ โดยแรกเริ่มธุรกิจจากการเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ อาทิเช่น ไส้หมูหมักเกลือ ไส้แกะ ไส้คอลลาเจน ไส้พลาสติก เป็นต้น ให้แก่โรงงานผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทั่วประเทศ

จากนั้นธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร และจัดจำหน่ายสินค้าอาทิเช่น ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง และไส้อั่วเป็นต้น รวมถึงจัดจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหาร เครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรูป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

บริษัท เคพี ฟู๊ด โปรดักท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาจัดหาวัตถุดิบอย่างครบครันและคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก เพื่อเป็นส่วนประกอบของการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค

พันธกิจ

มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

บริการเป็นเลิศ

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

สร้างความประทับใจ

ให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

สร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเยี่ยม

พัฒนาบุคลากร

ตามกรอบความสามารถอย่างเป็นระบบ

นโยบายการดำเนินงาน

บริษัท ฯ ดำเนินนโยบายธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลก โดยคำนึง​​ถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมทั้งมุ่งเน้นสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน